Декларация-Становище от Михаил Тодоров-общински съветник и от името на коалиция „Продължаваме Промяната Демократична България“-Смолян и групата общински съветници, излъчени от нея.

Скъпи съграждани, Уважаеми дами и господа,

За предстоящата сесия на Общински съвет-Смолян на 9 февруари е внесена докладна записка от кмета Николай Мелемов на базата на писмо от г-н Адриан Петров с предложение за създаването на общински културен център, който ще носи името ОКЦ " Николай Хайтов" и ще е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на бюджетни средства, което ще се финансира основно от бюджета на Община Смолян и ще обхваща множество дейности в областта на всички видове художествена изява и ще прокарва политиката на общинското ръководство в областта на културата и младежките дейности. Предвижда се да се управлява еднолично от директор на центъра, подчинен на кмета на общината, а самият ОКЦ ще се помещава в сградата на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов".

Изказвам своето безпокойство и това на общинските съветници от "Продължаваме Промяната Демократична България"-Смолян от така предложеното създаване на общински културен център-ОКЦ и изразяваме своята загриженост за съдбата на единствената държавна културна институция в община Смолян – РДТ "Николай Хайтов", както и за тази на читалищата и другите културни институции в града, ако такъв общински център бъде създаден.

Припомням, че идеята за създаването на общински културен център не е нова и беше направен опит да бъде създаден такъв през 2021 година, когато тя предизвика сериозно напрежение в средите на културните дейци и срещна съпротивата на артистите от РДТ и театралната гилдия чрез своите организации. Странно е три години по-късно да се прави нов опит за учредяване на подобна институция, след като предишният е бил посрещнат с неодобрение от обществеността и хората на изкуството. Още повече буди съмнение вкарването на докладната записка от кмета на Община Смолян с предложението за създаване на ОКЦ без да бъде предизвикан обществен дебат по темата нужен ли е такъв център и какви биха били резултатите от създаването му и без да се потърси диалог с дейците на културата в града ни или да се поиска мнението на представителите на културните институции, развиващи дейност в община Смолян. Имаме основание за тревога, че благовидното и на пръв поглед добронамерено желание за откриване на ОКЦ може да доведе до унищожаване на РДТ-„Николай Хайтов“ като следствие на съществуването на една паралелна и силно централизирана структура, която ще развива сходна дейност и ще се яви като конкурент на държавния театър. Друга хипотеза представлява евентуално формално закриване на РДТ и преминаване на трупата към ОКЦ, но това би означавало напускане на голямата част от състава на трупата и практическото унищожаване на високото и професионално театрално изкуство в Смолян като то се сведе до една художествена самодейност, защото създаването, управлението и поддържането на театрална трупа и дейност са сами по себе си високо изкуство и изискват сериозни професионализъм, опит и познания, каквито един общински център не биха имали. Създаването на една отворена сцена, на която всеки да прави всичко или да цели основно генериране на приход от поставянето на гостуващи представления с популярни лица от телевизията може да предизвика сериозна девалвация на стойността на културния продукт, който се представя на смолянската публика и тя да бъде лишена от високите достижения на драматургичното изкуство, каквито несъмнено притежава РДТ „Николай Хайтов“, и родопската аудитория да продължи да бъде обект на задълбочаващата се в национален мащаб псевдокултура на пошлото, смешното и елементарното. Друг аспект на съществуването на ОКЦ по отношение на РДТ „Николай Хайтов“ е тяхното взаимодействие и организация на работа, защото се предлага ОКЦ да организира и контролира дейността му, да създава и представя художествено-творческа продукция, основана на делото на държавния Родопски драматичен театър и да го обслужва материално-технически, което буди недоумение как една общинска структура ще има такива функции над една независима от нея държавна институция, ако такива функции не са договорени между страните и възложени за изпълнение от РДТ на ОКЦ. Всичко това наред с артикулираното намерение за подкрепа на работата на РДТ „Николай Хайтов“ след плануваната поява на ОКЦ „Николай Хайтов“ предизвиква съмнения за искреността към работата и съдбата на държавния Родопски драматичен театър и поражда логичните въпроси, които задаваме риторично, защото отговорите им се подразбират:

  • Защо се създава една институция-двойник на РДТ „Николай Хайтов“, която ще има сходна дейност, ще има същата личност за свой патрон и ще носи същото име, както и ще се помещава на същия адрес и в същата сграда?
  • Ако желанието на ръководството на Община Смолян е да помага на РДТ „Николай Хайтов“, то какво налага създаването на ОКЦ, за да се случва това и какво пречи на Община Смолян да продължава да полага усилия за театралното дело и изобщо културата в Смолян без да създава допълнителна административна структура и тежест?
  • Ако кметът Николай Мелемов и неговият екип работят дейно за културата в община Смолян и се стремят културния календар да не е сведен до минимума и произвеждат адекватна културна програма, която да подхожда на областен център, то сега със създаване на една формална административна структура какъв резултат се очаква?
  • Как биха съвместявали едни и същи сцени, гримьорни и репетиционни две паралени институции като РДТ и ОКЦ? Или едната ще има по-големи права от другата?
  • Какво пречи да се подобри материално-техническата база на сградата на РДТ, която е общинска собственост? Защо до сега актьорите от трупата на държавния театър са принудени да репетират на студено и под капещи тавани? Защо сцените и особено гримьорни и репетиционни са в окаяно състояние? Защо осветителната и озвучителната техника са морално остарели и отпреди десетилетия и защо не е инвестирано в тяхното модернизиране от Община Смолян до сега, но очакваме това да се случи при създаването на ОКЦ?
  • Защо бюджетът, който се отделя за култура в Община Смолян всяка година е крайно недостатъчен и покрива базови дейности, които представляват предимно представителни разходи и какво би променило създаването на ОКЦ? Какъв ефект се очаква, ако тези средства се разпределят от още едно административно-организационно ниво, каквото ще представлява ОКЦ, и вместо за култура се разходват още средства за заплати на директор, зам. директор, администрация, сътрудници и служители, технически лица, офиси, офис техника, представителни разходи, осигуровки и т.н и т.н.?

Въпросите са много и никой от тях не изглежда да получава логичното си обяснение с появата на една паразитна структура като планувания ОКЦ. Що се касае до сградата на РДТ „Николай Хайтов“ ,то тя е построена през 1984 г. по проект на архитект Стефан Попов - професор в Международната академия по архитектура. Зданието е актувано като театрална сграда, а не като многофункционална сграда, каквато е например сградата на НДК. Сградата е удостоена с награда на Американския институт по архитектура – „Специален приз“ на Третото световно биенале по архитектура в САЩ през 1985 г. и е удостоена с приза „Театрална сграда на столетието“. Всичко това недвусмислено я определя като театрална сграда, а не като място където могат да се реализират многофункционалните и твърде претенциозни намерения за дейност “в цялостното разнообразие на културния спектър”, описани в Правилника на ОКЦ. Сградата на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" е замислена, проектирана и може да бъде само и единствено театър. Всичко друго е несвойствено за нея и разкъсването ѝ за множество функции само би означавало все по-малко театър в нея, но и също така малко за всичко останало.

Освен съдбата на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ трябва да отбележим и ефекта , който ще има откриването на общински културен център, върху дейността на Народните Читалища в град Смолян, защото в своите функции ОКЦ предвижда да събере под свой покрив самодейната творческа изява на любителските колективи като „създава условия за репетиции и предоставя материалната си база, развива извънкласни форми на образование в сферата на изкуството и културата , организира фестивали, концерти, конкурси, участва в общински, национални и международни прегледи и чествания на празници“, както се казва в предложения към докладната записка Правилник за устройство, организация и дейност на Общински културен център „Николай Хайтов“.

Предвижда се ОКЦ да „съчетава различни съвременни форми на изява в цялостното разнообразие на културния спектър“, което означава, че общинският център цели да обхване пълната палитра от дейности в областта на културата и изкуството, което ще застраши работата и съществуването на Народните Читалища в община Смолян, които изпълняват ролята на традиционни духовни центрове и са естествения дом на самодейната дейност на всички любителски творчески колективи. Събирането под един покрив на голяма част от творческата дейност на любители, деца, ученици, млади хора и пенсионери от техните самодейни състави и форми на изява ще изпразни от смисъл и съдържание и ще обезлюди и обезличи читалищата в град Смолян. Тези ефекти са неминуеми, защото по своята същност ОКЦ ще бъде едно голямо читалище и в даден момент има опасност да остане единственото „читалище“ в Смолян. Подобна опасност има и за Художествената Галерия-Смолян, РИМ “Стою Шишков“, Регионална Библиотека „Николай Вранчев“, както и галерия „Петър Стайков“ към Клуба на дейците на културата-Смолян, защото ОКЦ цели да „създава, разпространява и опазва културни ценности и извършва услуги, свързани с тях“ , както и да организира фестивали, концерти, спектакли, изложби, конкурси, участва в общински, национални и международни прегледи и чествания на празници – т.е. ОКЦ ще изпълнява функциите и на музей, и на галерия, и на читалище. Този център ще дублира функциите на съществуващите институции за представяне на цялата гама от творчески продукти и прояви, свързани с културата. Всичко това би десоциализирало и без това отдалечените и недофинансирани институции на културата, които имат своята важна роля за Смолян и Родопите и съдържат огромен потенциал, на който трябва да се помогне, за да се разкрие и развие, вместо да се създава централизирана структура, която да привлича голямата част от бюджета за култура и която да се превърне в една голяма черна дупка, изсмукваща живота, функциите и дейността на всички останали учреждения, занимаващи се и представящи култура и изкуство.

Нашите притеснения са свързани и с управлението на предлагания ОКЦ „Николай Хайтов“, защото се предвижда еднолично управление на института и също така еднолично разпореждане на отпуснатите му от бюджета на Община Смолян средства ,както е записано в Чл.11 и Чл.8 на предложения правилник за дейността на ОКЦ. От същия правилник става ясно, че управляващият и представляващ ОКЦ Директор ще реализира приоритетите на стратегията за развитие на културата в община Смолян и ще осъществява общинската политика в областта на културата и младежките дейности. Това означава, че всички останали културни институти, които са общински или получават финансиране от общинския бюджет ще бъдат под пряката зависимост и шапка на ОКЦ и неговия директор. Но като имаме предвид, че ОКЦ предвижда да предлага услуги и дейност сходна и дублираща се с тези на РДТ, Художествена галерия-Смолян, РИМ, Регионална Библиотека и народните читалища на територията на община Смолян, то идва логичният въпрос Към кои институции ще има интерес да насочва средства при изпълнение на общинската политика в областта на културата Директорът на ОКЦ-към съществуващите и специализирани в своята дейност институции, изброени по-горе, или към конкуриращия ги и събиращ всички видове дейност под покрива си, управляван от него самия общински културен център-ОКЦ? Това няма ли да създаде неблагоприятна среда за нормалното съществуване и работа на РДТ, Художествена галерия-Смолян, РИМ, Регионална Библиотека и народните читалища за сметка на централизирания ОКЦ? Отговорът е еднозначен и не бива да храним илюзии, че е в полза на тези институции, които в десетилетната си история и дейност са издигнали Смолян като културен център на Родопите, представят културно-историческото наследство на планината ни и показват и съхраняват творческите достижения на родопските артисти.

В заключение изразяваме убеждението си, че всяко централизиране във всеки аспект на обществения, стопански, образователен, културен и всякакъв друг смисъл е вредно, както за регионите в национален мащаб, така и за града и общината на местно ниво. Съсредоточаването на обществените услуги и взаимоотношения на едно място е пагубно за общността и създава условия за неравенства, труден достъп до обществени услуги, загуба на способности, компетенции и потенциал.

Създаването на ОКЦ „Николай Хайтов“ е опит за централизация и такава структура ще съсредоточи културата в града ни на едно място, а Смолян няма нужда от такава централизация. Напротив, Смолян има нужда от разнообразяване на културната продукция и децентрализация на нейното представяне и разпространение, така щото да достига до повече граждани от общината и нейните гости и да повиши качеството си, за да отговаря на високите стандарти, поставени от конкурентната среда в културата и от нейната централизация в големите градове-само така Смолян може да стане синоним на място за култура.

На Смолян не е необходимо едно голямо „читалище“. На община Смолян и на художествено-творческите колективи, на институциите и организациите, занимаващи се с култура и изкуство, на артистите и любителите на изкуството са нужни:

  • свобода, подкрепа и поле за творческа изява на артисти, художествени колективи и неправителствени организации, свързани с културата и изкуството;
  • целенасочени усилия за развитието на читалищната и самодейна дейност;
  • стратегия и адекватно финансиране за всички видове професионални институции, за да работят те напълно спокойно и да могат да се отдават на творчески пориви, които да предлагат на публиката високи примери на художествено-философски послания и изтънчени образци на културата и изкуството.

Призоваваме отговорните институции в лицето на Кмета на Община Смолян и на Общински съвет-Смолян да не се подвеждат по на пръв поглед “добрата идея” за създаване на ОКЦ, която крие множество рискове за дейността на институциите, занимаващи се с култура и изкуство, за професионалните и самодейни творчески колективи в Смолян, но и за рационалното и пълноценно разходване и разпределение на средствата по отношение на стратегията и политиката в областта на културата на Община Смолян и или да оттегли предложението си или да не го подкрепи на предстоящата сесия на ОС-Смолян, насрочена за 09.02.2024г.

Разчитаме на разума и далновидността на всички Вас и вярвайки, че всички ние работим за интересите на гражданите на община Смолян, се надяваме да бъде взето най-доброто решение за културата в Смолян и за работата и дейността на РДТ „Николай Хайтов“ ,Художествената Галерия-Смолян, РИМ “Стою Шишков“, Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и Народните читалища в града ни.

С уважение: Михаил Тодоров - общински съветник От името на групата на общинските съветници на „Продължаваме Промяната - Демократична България“-Смолян

гр.Смолян

05.02.2024 г.

Върни се горе